Uppladdning pågår...
Planerin 2012-2013

Planeringsunderlag läsåret 2012/2013

Åter Planeringsunderlag

Här kan du hämta planeringsunderlaget som pdf (89 KB)

Fyra temaperioder


Presstationen är indelad i fyra temaperioder. Inriktningen på varje temaperiod presenteras översiktligt i tabellen nedan. Vid starten av en ny temaperiod ger vi deltagande klasser ett antal uppdrag. De löses i första hand med hjälp av dagstidningen. I de kompletterande lärarhandledningarna finns flera förslag på uppgifter att välja mellan och hur arbetet kan läggas upp. Där knyter vi också an till vad som skrivs i kursplanerna i Lgr 11, samt de enskilda ämnenas kunskapskrav.

Det viktiga samtalet


Vi ser samtalet som det viktigaste arbetssättet i arbetet med Kurres uppdrag. Klassen kan redovisa sitt arbete genom en sammanfattning av de diskussioner som förts i klassen eller exempel därifrån, gärna tillsammans med någon bild på ett arbete. Om någon eller några elever vill fördjupa sig är de välkomna att redovisa sina arbeten som notiser eller artiklar i vår gemensamma webbtidning Hassel-Bladet.


Presstationens temaperioder

Temaperiod 1 (10 september - 26 oktober)
Vårt samhälle
Temaperiod 2 (5 november - 21 december)
Våra rötter
Handlar funktioner och företeelser i samhället.
Fokus ligger på Samhällskunskap.
Handlar om nutid, dåtid och framtid.
Fokus ligger på Historia.
Lgr 11:
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utifrån personliga erfarenheter och aktuella händelser uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar. Därigenom ska eleverna stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte om samhällsfrågor.
Lgr 11:
Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden.

Temaperiod 3 (7 januari - 1 mars 2013)
Våra pengar
Temaperiod 4 (4 mars - 24 april)
Vår planet
Handlar om samhällsfrågor utifrån ett ekonomiskt
perspektiv.
Fokus ligger på Samhällskunskap.
Handlar om natur, klimat och miljö.
Fokus ligger på de naturorienterande ämnena.
Lgr 11:
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala.
Lgr 11:
Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget välbefin¬nande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling.


När klassen arbetar med Kurres uppdrag integreras skolämnet svenska naturligt i de flesta arbetssätt. Här har vi samlat några relevanta utdrag ur kursplanen för svenska.
Naturligtvis kan övriga kursplaner också integreras i arbetet med dagstidningar i undervisningen t.ex matematik.
mediekompass.se kan du hitta fler användbara lektionsförslag, än de vi ger förslag på, till våra temaperioder.

Övergripande mål och riktlinjer

Presstationens teman samt Kurres uppdrag grundas på de övergripande målen
och riktlinjerna i Lgr 11:
 
Skolans mål är att varje elev
 
 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • respekterar andra människors egenvärde,
 • tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
Med Kurres uppdrag arbetar eleverna mot flera av de övergripande kunskapsmålen i Lgr 11: 
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
 
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
 • ...

Upp